piątek, grudzień 13, 2019

Regulamin miniPałuki Tour

1. CEL

W ramach wyścigu miniPAŁUKI TOUR odbędą się 2 wyścigi według odrębnej klasyfikacji (Amator oraz Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych).

1.1. Klasyfikacja Amator

 • popularyzacja kolarstwa
 • promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji
 • promocja turystyki rowerowej
 • promocja Powiatu Żnińskiego jako regionu sprzyjającemu aktywnemu wypoczynkowi
 • współzawodnictwo sportowe.

1.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych

 • współzawodnictwo sportowe w ramach edycji Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • popularyzacja kolarstwa szosowego na terenie Powiatu Żnińskiego
 • zapewnienie realizacji imprez w Klubach.

 

2. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki – Organizator

Powiat Żniński – Współorganizator

Gmina Żnin – Współorganizator

Klub Sportowy Szosa Żnin – Organizator

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU

Wyścig odbędzie się w dniu 2 września 2018 r. (niedziela) w Żninie

Biuro zawodów: Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7, 88-400 Żnin

 

4. UCZESTNICTWO

4.1. Prawo startu w przypadku klasyfikacji Amator posiadają osoby, które w dniu 2 września 2018 r. będą miały ukończone 10 lat, jednak nie więcej niż 16 lat oraz okażą dokument tożsamości lub ważną legitymację szkolną. W wyścigu biorą udział osoby nie posiadające legitymacji szkółki kolarskiej ani legitymacji sportowej.

Kategorie:

 • 10-12 lat dziewczęta
 • 10-12 lat chłopcy
 • 13-14 lat dziewczęta
 • 13-14 lat chłopcy
 • 15-16 lat dziewczęta
 • 15-16 lat chłopcy

4.2. Prawo startu w przypadku klasyfikacji Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych posiadają zawodnicy z ważną kartą zdrowia sportowca oraz legitymacją szkółki kolarskiej lub licencją sportową ważną na 2018 rok. W wyścigu starować mogą osoby zrzeszone w klubach/szkółkach kolarskich z terenu całego kraju.

Kategorie:

 • żak (rocznik 2006 i młodsi)
 • żakini (rocznik 2006 i młodsze)
 • młodzik (rocznik 2004-2005)
 • młodziczka (rocznik 2004-2005)

 

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Zawodnicy dokonują zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez platformę dostępną na stronie internetowej imprezy www.palukitour.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2018 r.

5.2. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia terminu rejestracji w uzasadnionych przypadkach.

5.3. Zgłoszenie jest potwierdzeniem znajomości regulaminu i jego akceptacji oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy.

5.4. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów miniPAŁUKI TOUR, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

6.1. Wyścig klasyfikacji Amator zostanie rozegrany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.2. Wyścig klasyfikacji  Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym Regulaminem.

6.3. Wyścig klasyfikacji Amator oraz Wojewódzkiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych zostanie rozegrany na rundzie o długości 6,4 km (Żnin, ulica Gnieźnieńska – Żnin, ulica Leśna – Białożewin – Żnin, ul. Topolowa – Żnin, ul. Pałucka – Żnin, ul. Klemensa Janickiego – Żnin ul. Gnieźnieńska). Start i meta znajduje się w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie/Stadion Miejski w Żninie przy ulicy Gnieźnieńskiej 7.

6.4. Zawodnicy startują z wyznaczonych sektorów według następującej kolejności:

 • sektor A – młodzicy (Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych),
 • sektor B – młodziczka, żak, żakini (klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych),
 • sektor C – dziewczęta i chłopcy kategorie wiekowe 10-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat (klasyfikacja Amator).

6.5. Każdy z zawodników otrzyma indywidualny chip do pomiaru czasu.

6.6. Zawodników obowiązuje czas brutto. O wyniku zawodów zdecyduje tzw. FOTOFINISH, kolejność przejazdu linii mety przez każdego zawodnika.

6.7. Limit czasu przejazdu wynosi maksymalnie 60 minut.

 

7. DŁUGOŚĆ TRAS

7.1. Klasyfikacja Amator

 • dziewczęta i chłopcy kategorie wiekowe 10-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat – 12,8 km (2 rundy)

7.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych

 • Żak – 12,8 km (2 rundy)
 • Żakini – 12,8 km (2 rundy)
 • Młodziczka – 12,8 km (2 rundy)
 • Młodzik – 19,2 km (3 rundy).

 

8. PROGRAM MINUTOWY

8.1. Klasyfikacja Amator

 • 9.00 - odprawa techniczna
 • 9.15 - uroczyste otwarcie zawodów
 • 9.37 - start dziewczęta i chłopcy kategorie wiekowe 10-12 lat, 13-14 lat, 15-16 lat
 • 11.00 – zakończenie zawodów i dekoracja zawodników

8.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych

 • 7.00 – 8.45 - weryfikacja zawodników
 • 9.00 - odprawa techniczna
 • 9.15 - uroczyste otwarcie zawodów
 • 9.30 - start kategorii Młodzik
 • 9.35 - start kategorii Młodziczka, Żak, Żakini
 • 11.00 – zakończenie zawodów i dekoracja zawodników

 

9. NAGRODY

9.1. Klasyfikacja Amator

 • Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i drobne upominki
 • Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

9.2. Klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych

 • Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach otrzymają puchary i drobne upominki
 • Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

 

10. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

10.1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów:

 • 31.08.2018 r. (piątek), godz. 10:00-16:00
 • 01.09.2018 r. (sobota), godz. 8:00-20:00
 • 02.09.2018 r. (niedziela), godz. 7:00-8:45.

10.2. W ramach pakietu startowego zawodnik obu klasyfikacji biorący udział w miniPAŁUKI TOUR otrzyma m.in.: chip do pomiaru czasu, numer startowy, opaskę na rękę uprawniającą do wejścia do strefy zawodnika, torbę, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów, a na mecie pamiątkowy medal.

 

11. ZASADY FINANSOWANIA WYŚCIGU

Koszty organizacji wyścigu ponoszą Organizatorzy. Koszty dojazdu na wyścig oraz pobytu zawodnik pokrywa we własnym zakresie. Baza noclegowa zostanie podana na stronie Organizatora wyścigu lub w mediach społecznościowych dotyczących wyścigu.

 

12. UWAGI KOŃCOWE

12.1. Uczestnicy  wyścigu (klasyfikacja Wojewódzka Liga Uczniowskich Klubów Sportowych) muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej przez macierzyste kluby.  Zawodników w kategorii Amator ubezpiecza Organizator w zakresie NNW.

12.2. Komisję sędziowską deleguje Kujawsko – Pomorski Związek Kolarski.

12.3. Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne.

12.4. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.

12.5. Uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostanie zdyskwalifikowany.

12.6. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji takich jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych podczas jazdy rowerem na trasie wyścigów jest zakazane.

12.7. Zakazuje się używania przystawek czasowych do roweru typu lemond.

12.8. Zakazuje się używania rowerów czasowych.

12.9. Na całej trasie wyścigu obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego.

12.10. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania wyścigu.

12.11. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w sposób, który nie zakłóci przebiegu zawodów.

12.12. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i poczęstunek dla zawodników.

12.13. Zawodnicy po ukończeniu wyścigu będą mieli możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w pobliżu mety.

12.14. W czasie trwania wyścigu opiekę medyczną zapewnia prywatna firma medyczna. Najbliższy Szpital znajduje się w Żninie – Pałuckie Centrum Zdrowia (ul. Szpitalna 30), który o organizacji wydarzenia zostanie powiadomiony.

12.15. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania wyścigu rozpatrywać będzie Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

12.16. Opiekun prawny uczestnika ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia wyścigu.

12.17. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

12.18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

12.19. Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu częściowo ograniczonym. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego.

12.20. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia Klubu SZOSA Żnina jest Marek Kozłowski - tel. 795 441 312.

12.21. Uczestnicy zawodów poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI z siedzibą w Żninie, Plac Wolności 20, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym do organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018.

Uczestnicy zawodów poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o innych wydarzeniach sportowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI z siedzibą w Żninie (Plac Wolności 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 690 075 041).

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018 oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2024 r.

3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Ponadto, informujemy, że:

1) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania procesu rejestracji i udziału w III Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim PAŁUKI TOUR 2018.

2) Uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Uczestnik zawodów ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Scroll to top