piątek, grudzień 13, 2019

Regulamin Kids Tour

I. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

Pałucki Oddział PTTK w Żninie - Organizator

Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki w Żninie - Współorganizator

 

II. CEL RAJDU

1. Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji.

2. Promocja turystyki rowerowej.

3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.

 

III. TERMIN RAJDU

02.09.2018 r. (niedziela) start godzina 11.15

 

IV. ORGANIZACJA RAJDU

1. Trasa rajdu liczy ok. 12 km. Start i Meta: Miejski Ośrodek Sportu / Stadion Miejski w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7.

2. Uczestnicy rajdu otrzymają: pakiet startowy, w skład którego wchodzić będzie m.in.: numer startowy i gadżety, a na mecie pamiątkowy medal oraz posiłek i napoje, które będzie można odebrać w specjalnie oznaczonym miejscu.

 

V. ADRESACI ZADANIA

1. W rajdzie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież, które w dniu 2.09.2018 r. będą miały ukończone nie więcej niż 15 lat.

2. Dzieci, które w dniu rajdu nie ukończyły 5 lat mogą wziąć udział wyłącznie w fotelikach bądź przyczepkach rowerowych.

3. Przewiduje się udział 75 dzieci wraz z ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

4. Uczestnikami rajdu będą dzieci i młodzież zarejestrowane uprzednio poprzez platformę zgłoszeniową znajdującą się na stronie: www.palukitour.pl

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym KIDS TOUR jest zarejestrowanie się na platformie internetowej www.palukitour.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 roku oraz podpisanie stosownego oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów przed terminem wskazanym w pkt 1 w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników o której mowa w Rozdziale V pkt 3.

3. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.

5. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

 

VII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDÓW

1. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.

2. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność oraz znać i przestrzegać zasady ruchu drogowego.

3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

3.1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu,

3.2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

3.3. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów,

3.4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3.5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych,

3.6. Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności,

3.7. Jazdy w zapiętym kasku rowerowym.

4. Na trasie zabrania się:

4.1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

4.2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

4.3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

4.4. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora

4.5. Udziału dzieci w rajdzie na rowerkach biegowych.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe z winy uczestnika w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników rajdu.

5. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu.

6. Przejazd zabezpieczany jest przez Policję, a także przez służbę porządkową Organizatora.

7. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie prawni - startując w rajdzie - wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora oraz biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

4. Uczestnicy rajdu poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI z siedzibą w Żninie, Plac Wolności 20, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym do organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018.

Uczestnicy rajdu poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o innych wydarzeniach sportowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI z siedzibą w Żninie (Plac Wolności 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 690 075 041).

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018 oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2024 r.

3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Ponadto, informujemy, że:

1) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania procesu rejestracji i udziału w III Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim PAŁUKI TOUR 2018.

2) Uczestnik rajdu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Uczestnik rajdu ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Scroll to top