poniedziałek, luty 11, 2019

Regulamin

1. CEL

Popularyzacja kolarstwa.

Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji.

Promocja turystyki rowerowej.

Promocja Powiatu Żnińskiego jako regionu sprzyjającemu aktywnemu wypoczynkowi.

Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.

 

2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki - Organizator

Powiat Żniński - Współorganizator

Gmina Żnin - Współorganizator

Klub Sportowy Szosa Żnin - Współorganizator

 

3. DYSTANS

60+ km - maksymalny czas przejazdu trasy - 3h.                                                                                            

Start i Meta: Miejski Ośrodek Sportu / Stadion Miejski w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7.

 

4. KLASYFIKACJE

Generalna Kobiet miejsca 1-3

Generalna Mężczyzn miejsca 1-3

Kategorie wiekowe K/M - 16-29; 30-39; 40-49; 50-59, 60+

 

5. NAGRODY

5.1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn za miejsca I-III otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości:

•    I miejsce - 1000 zł brutto,

•    II miejsce - 500 zł brutto,

•    III miejsce - 250 zł brutto.

5.2. Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują puchary.

5.3. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

5.4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie osobiście podczas kończącej zawody ceremonii   wręczenia nagród.

5.5. Dla uczestników wyścigu przewidziano konkursy z nagrodami rzeczowymi.

5.6. Na podstawie obowiązujących przepisów finansowych od regulaminowych nagród pieniężnych przekraczających wartość 760 zł, potrącony będzie 10% podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Podatek zostanie wpłacony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

6.1. Prawo startu w zawodach posiadają:

•    osoby, które w dniu 2 września 2018 roku będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność,

•    osoby niepełnoletnie, które w dniu 2 września 2018 roku będą miały ukończone 16 lat, pod warunkiem obecności prawnego opiekuna w biurze zawodów osobiście w trakcie odbioru pakietu startowego i podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów. Opiekun osoby niepełnoletniej musi zakupić własny pakiet startowy i wziąć udział w wyścigu razem z osobą niepełnoletnią i być obecny przy niej na całej trasie wyścigu.

6.2. Odbiór pakietu startowego uczestnika niepełnoletniego możliwy jest wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów.

6.3. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów PAŁUKI TOUR, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

7. OPŁATY STARTOWE

7.1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty dokonania wpłaty:

•    do 31.05.2018 r. - 59,00 zł brutto,

•    od 01.06.2018 r. do 31.07.2018 r. - 69,00 zł brutto,

•    od 01.08.2018 r. do 14.08.2018 r. - 79,00 zł brutto.

7.2. Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji

•    Przy zgłoszeniu rezygnacji do 14.08.2018 r. - 50 % wpłaconej kwoty.

•    Przy zgłoszeniu rezygnacji po 14.08.2018 r. - brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

7.3. Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.4. W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji, ani uzasadnienia.

7.5. Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną imprezę ani kolejny rok.

7.6. Przepisanie pakietu na inną osobę możliwe jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Organizatora, jednak nie później niż do dnia 14.08.2018 r.

 

8. KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU

8.1. Zawodnicy startujący z sektora "A" - Każdy z zawodników otrzyma indywidualny chip do pomiaru czasu. W sektorze startowym "A" znajdą się rowerzyści z deklarowaną średnią prędkością przejazdu trasy powyżej 35 km/h. Zawodników startujących z sektora "A" obowiązuje czas brutto. O wyniku zawodów zdecyduje tzw. FOTOFINISH, kolejność przejazdu linii mety przez każdego zawodnika. Wśród uczestników nagrodzeni zostaną zawodnicy w kategoriach:

•    Generalna Kobiet miejsca 1-3.

•    Generalna Mężczyzn miejsca 1-3.

8.2. Zawodnicy startujący z sektora "B" - Każdy z zawodników otrzyma indywidualny chip do pomiaru czasu. W sektorze startowym "B" znajdą się rowerzyści z deklarowaną średnią prędkością przejazdu trasy poniżej 35 km/h. Zawodników startujących z sektora „B” obowiązuje czas brutto. O wyniku zawodów zdecyduje indywidualny czas przejazdu każdego zawodnika.

8.3. Wśród wszystkich uczestników nagrodzeni zostaną zawodnicy w kategoriach wiekowych: Kobiety/Mężczyźni - 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+.

 

9. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

9.1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów:

•       31.08.2018 r. (piątek), godz. 10:00-16:00,

•       01.09.2018 r. (sobota), godz. 8:00-20:00,

•       02.09.2018 r. (niedziela), godz. 7:00-10:30.

9.2. W ramach pakietu startowego zawodnik biorący udział w Pałuki Tour otrzyma m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, opaskę na rękę uprawniającą do wejścia do strefy zawodnika, torbę ekologiczną, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki z logo zawodów, a na mecie pamiątkowy medal.

 

10. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej palukitour.pl każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności. Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu właściwej opłaty startowej (o której mowa w pkt. 7.1.) na konto Organizatora. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.

 

11. DRUŻYNY

11.1. Zgłoszenie drużyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy zawodników na adres e-mailowy Organizatora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) przez kapitana drużyny, jednakże nie później niż do dnia zakończenia rejestracji indywidualnej zawodników, tj. 14.08.2018 r.

11.2. Drużynę stanowi minimum 3 zawodników bez względu na płeć.

11.3. Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek zgłosić się indywidualnie na wyścig przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej palukitour.pl i spełnić warunki uczestnictwa zawarte w pkt 6.1. niniejszego regulaminu.

11.4. Zgłoszenia nie działają wstecz.

11.5. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 3 najlepsze czasy wywalczone przez zawodników drużyny.

11.6. Drużyna, która po zsumowaniu 3 najlepszych czasów wywalczonych przez zawodników osiągnie jak najkrótszy łączny czas przejazdu całej trasy wyścigu zajmuje I miejsce.

11.7. Drużyny biorące udział w klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary.

11.8. Uczestnictwo zawodników w klasyfikacji drużynowej nie wyklucza ich udziału w pozostałych klasyfikacjach zawodów, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

 

12. UWAGI KOŃCOWE

12.1. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

12.2. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.

12.3. Uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

12.4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji takich jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych podczas jazdy rowerem na trasie zawodów jest zakazane.

12.5. Zakazuje się używania przystawek czasowych do roweru typu lemond.

12.6. Zakazuje się używania rowerów czasowych.

12.7. Na całej trasie wyścigu obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego.

12.8. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.

12.9. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, który nie zakłóci przebiegu wyścigu.

12.10. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i poczęstunek dla zawodników.

12.11. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w pobliżu mety.

12.12. W czasie trwania zawodów opiekę medyczną zapewnia prywatna firma medyczna. Na trasie wyścigu zapewnione zostaną dodatkowe zespoły ratownicze.

12.13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

12.14. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia wyścigu.

12.15. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

12.16. Istnieje możliwość wystawienia faktury za dokonaną opłatę startową.

12.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

12.18. W zawodach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby z opłaconą opłatą startową, posiadające numer startowy oraz indywidualny chip do pomiaru czasu.

12.19. Uczestnicy zawodów poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI z siedzibą w Żninie, Plac Wolności 20, swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym do organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018.

Uczestnicy zawodów poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o innych wydarzeniach sportowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI z siedzibą w Żninie (Plac Wolności 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 690 075 041).

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR 2018 oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia 1.01.2024 r.

3) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Ponadto, informujemy, że:

1) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania procesu rejestracji i udziału w III Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim PAŁUKI TOUR 2018.

2) Uczestnik zawodów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Uczestnik zawodów ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Organizator

 

Współorganizatorzy

      

Patronat

   

 

Skontaktuj się z nami

Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI
Plac Wolności 20, 88-400 Żnin
tel. 690 075 041
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Scroll to top