środa, styczeń 17, 2018

Regulamin Kids Tour

I. Organizator
Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki w Żninie
 
II. Cel rajdu
1. Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji.
2. Promocja turystyki rowerowej.
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
 
III. Termin rajdu
03.09.2017 r. (niedziela) start godzina 10.00
 
IV. Organizacja Rajdu
1. Trasa liczy  10+ km.
Start i Meta: Miejski Ośrodek Sportu / Stadion Miejski w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7.
2. Nagrody
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy rajdu w momencie przekroczenia linii mety otrzymają pamiątkowe medale Kids Tour 2017.
3. Pakiety uczestnika
3.1. Uczestnicy rajdu otrzymają: - podczas przystanku posiłek i napoje, które odebrać będzie można w specjalnie oznaczonym miejscu wydawczym na trasie, - pakiet startowy, w skład którego wchodzić będzie m.in.: numer startowy i gadżety, wyżywienie a na mecie pamiątkowy medal.
3.2. Uczestnikami Rajdu będą osoby zarejestrowane uprzednio poprzez platformę zgłoszeniową znajdującą się na stronie: palukitour.pl
 
V. Adresaci zadania
1. W rajdzie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież, które na dzień 3.09.2017 r. mają ukończone nie więcej niż 15 lat.
2. Przewiduje się uczestnictwo 100 dzieci wraz z ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.
3. Dzieci, które w dniu rajdu nie ukończyły 5 lat mogą wziąć udział wyłącznie w fotelikach bądź przyczepkach rowerowych.
 
VI. Warunki uczestnictwa
1. Zarejestrowanie na platformie internetowej palukitour.pl uczestnictwa w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku oraz podpisanie stosownego oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów przed terminem wskazanym w pkt 1 w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników o której mowa w Rozdziale V pkt 2.
2. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.
4. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 
VII. Zasady zachowania uczestników rajdów
1. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
2.Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność oraz znać i przestrzegać zasady ruchu drogowego.
3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
3.1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu,
3.2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
3.3. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów,
3.4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych,
3.6. Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności,
3.7. Jazdy w zapiętym kasku rowerowym.
4. Na trasie zabrania się:
4.1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
4.2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
4.3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
4.4. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora.
 
VIII. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe z winy uczestnika w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników rajdu.
5. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu.
6. Przejazd zabezpieczany jest przez Policję a także przez służbę porządkową Organizatora.
7. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia.
 
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie prawni - startując w rajdzie - wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora oraz biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Organizator

 

Współorganizatorzy

      

Patronat

   

 

Skontaktuj się z nami

Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI
Plac Wolności 20, 88-400 Żnin
tel. 690 075 041
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Scroll to top